Team Marins Allmänna villkor

 

 

1.     Allmänna villkor för ärende

Dessa Allmänna villkor tillämpas vid alla typer av ärenden som utförs av Resursföretag (RF) anslutna till Team Marin (TM). I samband med utförandet av ärenden förbinder sig RF att alltid följa Allmänna villkor samt uppträda, agera och genomföra enligt TM´s Guidelines. Att som RF för TM utföra ärenden ska inte medföra att RF anses som anställd av TM. TM förbehåller sig rätten att vid behov revidera dessa Allmänna villkor.

 

2.     Immateriella tillgångar

Vardera parten behåller upphovsrätten till alla immateriella tillgångar de individuellt innehar vid ingåendet och som har uppstått utanför dessa Allmänna villkor.

 

TM äger till fullo varumärket Team Marin och dess grafiska manér som inkluderar ord, logotyper, fraser, symboler och design. De immateriella tillgångarna finns dokumenterade i TM´s Brand Book. Läs i TM Guidelines om hur immateriella tillgångar hanteras.

 

3.     Intrång i immateriella rättigheter

TM är ett varumärke med tillhörande ord och fraser, symboler och design. Varumärkesintrång utgörs av obehörig användning av ett varumärke. RF kan ingå avtal med TM om att använda TM´s varumärke såsom fraser, symboler och design i syfte att förstärka parternas samarbete kring de tjänster och produkter som TM förmedlar. 

 

4.     Publiceringsrätt

Publiceringsrätt skyddar individers rättigheter från otillåten användning av deras namn, avbild eller andra igenkännbara aspekter av deras person från att missbrukas i produktannonser, annonser eller andra kommersiella sammanhang. 

 

Användning av tredje parts publiceringsrätt utan korrekt tillstånd kan utgöra ett brott mot publiceringsrätten. RF får ej skriva om uppdrag som gjorts för TM eller TM´s uppdragsgivare på sociala medier eller på andra sätt sprida information om det inte i är enligt tidigare överenskommelse.

 

5.     Sekretess

Genom att godkänna dessa Allmänna villkor godkänner RF och dess personal, fast såsom inhyrd total sekretess i samtliga ärenden utan begränsning i tid. Nedan punkter utgör ramen för sekretess men begränsas inte till dessa punkter.

 

-      Med sekretess menas konfidentiell information som TM delar med RF och som inte än känd för allmänheten. Sekretess innebär bland annat information om FT som privatperson eller egendom som FT äger eller förfogar över

-      De fotografier som tas i ärenden ska raderas ur RF´s system efter att bilderna skickats till TM OP som bekräftar att TM OP tagit emot dessa

-      Sekretess innebär också information eller kännedom om platser eller objekt som ej är kända för allmänheten. Likaså namn eller kännetecken på personer som transporteras med RF´s fartyg

-      Under Persontransporter kan kunden ge instruktioner som måste följas. Dessa instruktioner kommer TM OP förmedla och informera RF om

-      Konfidentiell information som kommer RF till känna ska ej på något sätt lagras eller flerfaldigas så att tredje man får kännedom eller kunskap om känslig information

-      Vid en situation där samarbetet mellan TM och RF upphör råder fortsatt tystnadsplikt från båda parter om de ärenden eller samarbeten som historiskt skett mellan partnerna

-      RF godkänner att inte sprida kommunikation som riktas till resursnätverket gällande TM´s verksamhet, samarbeten eller projekt till tredje part utan TM´s skriftliga godkännande

-      RF får ej skriva om ärenden som genomförts för TM eller TM´s uppdragsgivare på sociala medier eller på andra sätt sprida information om detta inte i förväg godkänts

 

6.     GDPR – General Data Protection Regulation

De personuppgifter RF lämnar till TM hanteras i enlighet med personuppgiftslagens (PUL) (1998:405) regler. Från och med den 25 maj 2018 hanteras uppgifterna i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR). Detta ger RF ett lagstadgat skydd för hur uppgifterna behandlas. Genom att RF lämnar sitt organisationsnummer/personnummer till TM, samtycker RF till att TM använder informationen till efterföljande behandling av företags/personuppgifterna. Uppgifterna kommer att användas för att förmedla ärenden, samt till information, erbjudanden och inbjudningar till olika aktiviteter. För att få information om vilka uppgifter som behandlas av TM, eller begära rättelse, ska en skriftlig ansökan om detta skickas till TM.

 

Parterna TM och RF är skyldiga att efterleva vid var tid gällande lagar och förordningar gällande personuppgifter. TM är ansvarig för att behandling av personuppgifter sker i enlighet med gällande lagstiftning. RF skall följa och uppfylla TM´s instruktioner och krav angående behandling av personuppgifter. TM har personuppgiftbiträdesavtal med de försäkringsbolag TM har Båtassistansavtal med. RF ska ha etablerade rutiner för hantering av personuppgifter. Rutinerna ska följa TM´s riktlinjer och lagkrav enligt GDPR.

 

De personuppgifter som RF tar del av under ärendet får efter ärendets avslut ej på något sätt lagras hos RF. Kan vara men begränsas ej till skärm-dumpar på mobiltelefon eller surfplatta, anteckningar innehållande personuppgifter som kan härledas till person eller persons egendom som kan kopplas till person efter avslutat ärende. Alla uppgifter ska raderas. Alla eventuella framtida behov av kontaktuppgifter till FT ska gå via och hanteras av TM OP.

 

7.     Försäkringar

Det åligger RF att på egen bekostnad teckna och vidmakthålla försäkringar för sin verksamhet, för sina anställda eller inhyrd personal för de tjänster som erbjuds.

 

RF ska vid var tid inneha gällande försäkring för de ärendetyper som RF tillhandahåller gentemot TM. Med ärendetyper menas de tjänster som ingår i Båtassistans, Skadeservice och Persontransporter. I din profil i TeamReg. markerar du vilka tjänster/ärendetyper du är verksam inom.

 

På begäran av TM skall RF visa upp bestyrkt kopia av relevanta gällande försäkringsbrev samt bevis på att försäkringspremier erlagts.

 

Om RF saknar nödvändiga försäkringar för att kunna genomföra ärenden åt TM kommer RF ej att tilldelas nya uppdrag tills giltiga försäkringar reglerats.

 

8.     Ansvarsfördelning

TM ansvarar för att förse RF med all nödvändig känd information om ärendet. RF ansvarar för genomförandet av ärendet och att det sker på ett säkert, kvalitativt, professionellt och kostnadseffektivt tillvägagångssätt. Läs mer i TM Guidelines om hur genomförandeprocesserna fungerar.

 

Om någon form att skada skulle ske under ett ärende, ska endera parten TM eller RF skriftligen avisera den andre detta. Aviseringen skall innehålla dokumentation i text och bild och redovisning om vad som skett och i vilken omfattning.

 

Vid en eventuell uppkommen skada i ett ärende är det mycket möjligt att endera partens, FT´s, TM´s och eller RF´s försäkringsbolag startar upp en regress för att utreda var ansvaret för uppkommen skada ligger. Därav är en rätt och giltig försäkring för att utföra ett ärende obligatoriskt.

 

9.     Behörigheter och registreringar

TM ansluter endast företag med F-skattsedel och som är registrerat för mervärdesskatt till resursnätverket. Detta betyder att privatpersoner ej kan ansluta sig. Anslutna företag ska inneha yrkesregistrerade och yrkesförsäkrade båtar/fartyg och fordon.  Fordon ska vara besiktigade utan anmärkning.

 

9.1       Utförande RF eller person inom RF ska;

-      inneha nautiska behörigheter för aktuellt ärende

-      inneha giltigt läkarintyg

-      inneha körkort/behörighet för tillämpliga fordon för att utföra ärendet som TM efterfrågar

-      arbeta enligt Transportstyrelsens EKAN (Egenkontroll av fartyg i nationell sjöfart)

 

9.2       Avseende dykning ska RF;

-      följa gällande lagar och regelverk för att utföra det aktuella ärendet

 

9.3       Underlåtelse

Underlåtelse att uppfylla kraven specificerade kan leda till att samarbetet mellan TM och RF omedelbart avbryts.

 

10.     Miljöpolicy

TM arbetar med miljö- och hållbarhetsfrågor och deltar aktivt i projekt som leder till en bättre miljö. TM ställer sig mycket positiva till minskat koldioxidutsläpp och uppmuntrar till installation av elektrifierade och hybrida drivlinor samt användningen av miljövänliga samt fossilfria bränslen. TM uppmuntrar och stödjer RF som aktivt arbetar med miljöomställning och som inom sin verksamhet arbetar med att ta fram planer kring miljö- och hållbarhetsfrågor.

 

I TM´s miljöpolicy ingår miljökompensation i Båtassistansärenden i samarbete med merparten FB. Läs mer om detta i Miljökompensation stycke 14.3

 

11.      Tjänsternas beskrivning och omfattning

RF ska utföra ärendet såsom det definierats av TM OP samt på ett fackmannamässigt sätt och enligt god yrkessed och branschpraxis.

 

11.1          Båtassistans

TM har samarbetsavtal med merparten av båtförsäkringsbolagen i Sverige och hjälper deras FT med Båtassistans dygnet runt, året om, när problem uppstår med båten inom svensk sjöräddningsregion dvs. längs Sveriges kust, i Vänern, Vättern och Mälaren. Båtassistansen ingår i båtförsäkringens villkor och är självriskfri. I Båtassistansärenden hanterar TM OP via Resursnätverket allt ifrån båtbogseringar, utkörning av bränsle, reservdelar och dykare till motorkonsultationer.

 

11.2          Motorkonsultation

Motorkonsultation tjänst som ligger under Båtassistans.

När FT har problem med sin motor kommer RF med dokumenterad erfarenhet av motorsystemet kontaktas och sedan via telefon eller videosamtal direkt med FT lokalisera och efter bästa förmåga försöka diagnostisera och avhjälpa problemet.

 

11.3          Dykning

Dykning genomförs oftast i ärenden där båtar är på väg att sjunka eller har sjunkit och ska bärgas samt i ärenden där båtar fått tamp i propellern.

 

11.4         Skadeservice

När det kommer till mer komplicerade ärenden där båtar till exempel brinner, går på grund eller sjunker arbetar TM med alla försäkringsbolag. I dessa ärenden arbetar TM över hela landet och inte enbart inom svensk sjöräddningsregion. En skada i ett skadeserviceärende är en skada som är ersättningsbar. I skadeserviceärenden betalar FT alltid en självrisk. RF med dokumenterad erfarenhet och kunskap kring denna typ av ärenden tillfrågas i första hand.

 

11.5          Landtransporter och kranbilar

När båtar behöver lyftas och/eller transporteras på land kommer RF som innehar fordon, tillstånd och behörigheter för att transportera last, i vissa fall tung last på allmänna vägar att kontaktas.

 

11.6         Persontransporter

Denna tjänst riktar sig till företag och myndigheter att via Resursnätverket säkert och tidseffektivt transportera sina medarbetare. Det kan vara tekniker som snabbt och smidigt behöver komma ut till el- och telestationer, vindkraftverk eller andra typer av installationer i skärgårds- och havsmiljö. TM OP ser till att RF med anpassat fartyg för transport kontaktas och hämtar personer och utrustning enligt beställarens/kundens önskemål. Finns det behov behöver TM OP via Resursnätverket även ordna transportmedel på destinationen, exempelvis bil eller ATV.

 

12.     Säkerhet, riskhantering och arbetsmiljö

RF har ansvaret för att ärendet genomförs på ett säkert, kvalitativt, professionellt och kostnadseffektivt tillvägagångssätt. RF ska alltid göra en riskbedömning innan ett ärende påbörjas och RF har alltid rätt att när som helst avbryta ett ärende för att göra omtag eller invänta nya förutsättningar som möjliggör vidare genomförande av ärendet. Vid omtag kontakta alltid TM OP och informera om status i ärendet och vilka bedömningar och beslut du tar.

 

13.     TeamReg. appen

RF tar emot och administrerar alla ärenden i TeamReg. appen. I appen eller i TeamReg. reviderar RF vid behov sina uppgifter om företaget och dess verksamhet i sin profil. Information om appen och dess funktioner får ej spridas till tredje part.

Läs om appens funktioner i TM Guidelines.

 

14.     Genomförande av ärende

TM OP arbetar dygnet runt, året om och kan komma att kontakta RF för utförande av ärenden alla tider på dygnet, året om. Vissa ärenden kan komma att bokas in med framförhållning.  Det är RF som fattar beslut om RF har möjlighet eller inte att utföra ärendet.

 

Vid utförande av Båtassistansärende ska tillfrågat RF informera TM OP om uppskattad tidsåtgång samt om ärendet kan utföras under eller över aktuellt FB´s maximala assistansersättning.

 

Vid planering av skadeärende kommer TM OP att begära in kostnadsförslag/offerter från olika RF. Detta för att finna den mest kostnadseffektiva lösningen för FB. Efter utvärdering av inkomna kostnadsförslag/offerter tilldelas ärendet det RF som har den mest kompletta samt kostnadseffektiva lösningen.

 

Av TM anlitat RF ska utföra ärendet på ett fackmannamässigt sätt, med god omsorg, kvalitet samt god yrkessed. Vid genomförande av ärende ska TM´s OP samt RF samarbeta för att uppnå bästa resultat och den för kunden mest kostnadseffektiva lösningen.

 

14.1        Underleverantör

Av RF accepterat ärende för inte utan särskild överenskommelse med TM OP förmedlas av RF till annat bolag. Läs mer om ärendens genomföranden i TM Guidelines.

 

14.2       Mellanhavanden

I Båtassistans-, Skadeserviceärenden och Persontransporter regleras alla kostnader inom dessa ärendetyper mellan TM och RF. I FT´s försäkringsvillkor ingår utkörning av dykare medan själva dyket normalt inte omfattas av assistansvillkoren. Kostnaden för dyket regleras därför mellan FT och RF. Alla affärsuppgörelser utöver det som försäkringsvillkoren reglerar i Båtassistans och Skadeserviceärenden regleras mellan FT som privatperson och RF. Denna affärsuppgörelse har TM och FB inte något ansvar för eller del i.

 

Gällande förändringar i ett pågående ärende avseende Persontransporter är det alltid beställaren som ska godkänna förändringar som medför en kostnadsökning för beställande part. Alla kostnader i en Persontransport regleras mellan TM och RF.

 

14.3       Miljökompensation

Kör RF en båt/fartyg på miljöbränsle exempelvis HVO100 eller Ecopar och genomför ett Båtassistansärende utgår för tid gällande miljökompensationsersättning. Kompensationen är ett procentuellt påslag på RF timkostnad och redovisas utanför FB´s assistansersättning. Det vill säga, miljökompensationen begränsar ej det assistansbelopp som ärendet har att nyttja. För att RF ska erhålla miljökompensation skall RF till TM redovisa och sända kvitton på att miljövänligt bränsle har tankats. Miljökompensationen för ett genomfört ärende betalas ut på självfaktura till RF.

 

15.     Fakturering

 

15.1         F-skattsedel

RF anslutet till TM ska inneha F-skattsedel och vara registrerad för mervärdesskatt.

 

15.2       Fastställande av ersättning

TM OP och RF kommer överens om en preliminär kostnad för ärendet innan ärendet påbörjas. Totalkostnaden bekräftas sedan av vardera parten innan ärendet avslutas.

 

15.3       Självfakturering

TM´s villkor för betalning till RF är att fakturering sker via självfakturering.

Självfakturering innebär att du som RF får fakturaunderlag från TM via epost som används i din interna bokföring. Ersättningen betalas ut enligt specifikationen i självfakturan och enligt överenskommelse för det utförda ärendet. Självfakturan konteras i din bokföring som en vanlig utgående kundfaktura. I samband med att TM fakturerar slutkund sänder TM en självfaktura till RF med 30 dagars utbetalningstid.

 

Information om självfakturering finns under denna länk.

https://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2020.13/321570.html#h-Sjalvfakturering.

 

16.     Force majeure

TM och RF är fri från ansvar för förlust, skada eller försening som beror på svenskt eller utländskt lagbud, svensk eller utländsk myndighetsåtgärd, krigshändelse, terroristhändelse, strejk (såväl avtalsenlig som avtalsstridig), lockout, blockad, bojkott eller annan liknande omständighet som TM eller RF inte skäligen kunde förväntas ha räknat med och vars följder TM eller RF inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit. Förbehållet i fråga om strejk, lockout, blockat och bojkott gäller även om TM eller RF själv vidtar eller är föremål för sådan konfliktåtgärd.

 

17.     Avtalstid och uppsägning

Dessa Allmänna villkor gäller löpande från och med det att RF godkänt villkoren. Villkoren godkänns även när RF loggar in i TeamReg. appen, och vid var tid tar emot och accepterar ett ärende. Avslutar RF sin verksamhet och går ur TM resursnätverk upphör detta avtal mellan parterna, dock gäller fortsättningsvis villkoren för GDPR samt sekretess att gälla.

 

18.     Överlåtelse av avtal

Ingendera parten TM eller RF äger utom motpartens medgivande rätt att överlåta sina rättigheter och/eller skyldigheter till annan part med undantag för överlåtelse till företag som ingår i partens koncern. Vid överlåtelse svarar överlåtande part såsom för egen skuld för den nya partens förpliktelser enligt dessa Allmänna villkor samt tillhörande Guidelines.

 

19.     Kränkning och likabehandling

Kränkningar på grund av politisk läggning, etnicitet, religion, sexuell läggning, funktionsnedsättning, ålder eller kön ska aldrig förekomma.

 

20.    Alkohol och narkotika

TM har nolltolerans för alkohol, narkotika eller andra berusningsmedel i samband med utförande av ärende.

 

21.     Tillämplig lag och Tvistelösning

Tvister som uppstår med anledning i dessa Allmänna villkor ska avgöras av allmän domstol enligt svensk lag. Stockholms tingsrätt ska vara första instans.

 

22.     Kontaktuppgifter

Team Marin Stockholm AB

Organisationsnummer: 559124–3448

Österskärsvägen 10 A

184 53 Åkersberga

Telefon: 010-330 00 30

E-post: info@teammarin.se