Allmänna villkor - assistansresurs för Team Marin

 1. Omfattning

  Team Marin (TM) förmedlar uppdrag bestående av:

  • assistans
  • bogsering
  • bärgning och övriga skadeärenden
  • hemtransport av besättning
  • leverans av bränsle och reservdelar
  • dykuppdrag
  • transport på land eller i sjön
  • motorkonsultation
  Resurser hos TM ska ange vilka av ovanstående uppdrag som kan tillhandahållas.

  Alla uppdrag förmedlas via TM, dygnet runt.

 2. Villkor för uppdraget

  Assistansuppdraget förmedlas av TM, men verkställandet av uppdraget är ett avtal mellan beställare och utförande resurs.

  I samband med utförandet av ett uppdrag förbinder sig resursen att alltid uppträda i enlighet med TMs ”Skepparguiden”. Detta dokument finns tillgängligt för samtliga resurser hos TM.

  Resursen ansvarar själv för att ha erforderliga behörigheter och försäkringar för sin båt, sin utrustning och för att utföra aktuellt uppdrag.

  Om resursen uppträder i strid med TMs ”Skepparguiden” eller saknar behörighet eller gällande försäkring för aktuellt uppdrag kan resursen komma att uteslutas från TMs nätverk av resurser.

  Vid utförande av uppdrag ska utförande resurs under uppdragets skeende informera TM om kostnaden för uppdraget överstiger angiven offert eller om kostnaden för uppdraget på något annat sätt har, eller kommer att, påverkas på ett ej förutsett sätt.

  Vid utförande av assistansuppdrag ska utförande resurs informera TM om uppskattad tidsåtgång samt om uppdraget kan utföras under eller över 4800 kronor exklusive moms innan uppdragets påbörjan. Vid pågående uppdrag ska utförande resurs informera TM i så god tid som möjligt om kostnaden för uppdraget kommer att överstiga angiven kostnad eller 4800 kronor exklusive moms.

  Alla kostnader som uppstår för resursen under ett uppdrag ska faktureras via TM till försäkringsbolag eller försäkringstagare om inte annat överenskommits. All form av arbete mellan utförande resurs och beställande part som inte ingår i uppdraget från TM som utförs i samband, före eller efter ett uppdrag från TM är en affärsuppgörelse som TM inte har någon del i.

 3. Uppdragets varaktighet

  När ett uppdrag påbörjas öppnas en logg hos TM. Denna logg stängs när uppdraget är avslutat och fakturerat. Uppdraget betraktas då som avslutat.

 4. Ekonomi

  1. Faktureringsrutiner

   Team Marin använder självfakturering. Mer om självfakturering finns att läsa på: https://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2020.13/321570.html#h-Sjalvfakturering.
  2. OBS: Det är viktigt att lämna fullständiga faktureringsuppgifter (företagsnamn, organisationsnummer, plusgiro, bankgiro eller bankkonto, e-post och postadress) för att utbetalning av ersättning ska kunna genomföras. Dessa uppgifter lämnas under "Företagsuppgifter" eller direkt till TM i samband med registrering.
 5. Hantering av personuppgifter

  De personuppgifter resursen lämnar till TM hanteras i enlighet med personuppgiftslagens (PUL) (1998:405) regler. Från och med den 25 maj 2018 hanteras uppgifterna i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR). Detta ger resursen ett lagstadgat skydd för hur uppgifterna behandlas. Genom att resursen lämnar sitt organisationsnummer/personnummer till TM, samtycker resursen till att TM använder informationen till efterföljande behandling av företags/personuppgifterna. Uppgifterna kommer att användas för att förmedla assistansuppdrag, samt till information, erbjudanden och inbjudningar till olika aktiviteter. För att få information om vilka uppgifter som behandlas av TM, eller begära rättelse, ska en skriftlig ansökan om detta skickas till TM.

 6. Sekretess

  Parterna förbinder sig att inte avslöja motpartens affärshemligheter eller annat som rör verksamheten eller uppdragen, vare sig under tiden som avtalsförhållandet gäller eller därefter, såvida det inte gäller uppgifter som part är skyldig att lämna enligt lag, förordning eller annan myndighetsföreskrift.

  Parterna förbinder sig att göra sina medarbetare uppmärksamma på dessa bestämmelser om sekretess.

 7. Tvist

  Tvist i anledning av avtalsförhållandet mellan TM och resurs regleras av svensk lag och svensk domstol.