Avtal-allmänna villkor för assistansresurs till Team Marin

 1. Omfattning

  Team Marin (TM) förmedlar assistansuppdrag bestående av:

  • bogsering,
  • bärgning,
  • hemtransport av besättning,
  • leverans av bränsle och reservdelar,
  • dykuppdrag,
  • transport på land eller i sjön, samt
  • motor-konsultation.
  Som assistansresurs hos TM ska man ange vilka av ovanstående uppdrag som man kan tillhandahålla.

  Alla assistansuppdrag förmedlas via TMs dygnet-runt bemannade jourcentral.

 2. Villkor för uppdraget

  Assistansuppdraget förmedlas av TM, men verkställandet av uppdraget är ett avtal mellan den som begärt assistans och den utförande assistansresursen.

  I samband med utförandet av ett assistansuppdrag förbinder sig resursen att alltid uppträda i enlighet med TMs ”Skepparguiden”. Detta dokument finns tillgängligt för samtliga resurser hos TM.

  Resursen ansvarar själv för att ha erforderliga behörigheter och försäkringar för sin båt, sin utrustning och för att utföra aktuellt assistansuppdrag.

  Om resursen uppträder i strid med TMs ”Skepparguiden” eller saknar behörighet eller gällande försäkring för aktuellt assistansuppdrag kan resursen komma att uteslutas från TMs nätverk av assistansresurser.

 3. Uppdragets varaktighet

  När ett uppdrag påbörjas öppnas en logg hos TM. Denna logg stängs när uppdraget är avslutat och fakturerat och i samband med det betraktas uppdraget avslutat.

 4. Ekonomi

  1. Faktureringsrutiner

   Vi på Team Marin använder av så kallad självfakturering. Istället för att du som resurs ska ställa ut och skicka en faktura till oss för utfört uppdrag så ställer vi ut en faktura i ditt ställe. Detta innebär att du får underlag från oss på e-post som du kan använda i din bokföring samt att vi betalar ut pengar till dig enligt denna självfaktura och enligt utfört uppdrag. En självfaktura konteras i din bokföring som en vanlig utgående kundfaktura. Mer om självfakturering finns att läsa på https://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2014.3/321570.html#h-Sjalvfakturering
  2. OBS: Det är viktigt att ni har lämnat oss ett giltigt organisationsnummer, plusgiro eller bankgiro och mejladress för att vi ska kunna göra en utbetalning till er. Det fyller ni i under företagsuppgifter.
 5. Hantering av personuppgifter

  De personuppgifter resursen lämnar till TM hanteras i enlighet med personuppgiftslagens (PUL) (1998:405) regler. Från och med den 25 maj 2018 hanteras uppgifterna i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR). Detta ger resursen ett lagstadgat skydd för hur uppgifterna behandlas. Genom att resursen lämnar sitt organisationsnummer/personnummer till TM, samtycker resursen till att TM använder informationen till efterföljande behandling av företags/personuppgifterna. Uppgifterna kommer att användas för att förmedla assistansuppdrag, samt till information, erbjudanden och inbjudningar till olika aktiviteter. För att få information om vilka uppgifter som behandlas av TM, eller begära rättelse, ska en skriftlig ansökan om detta skickas till TM.

 6. Sekretess

  Parterna förbinder sig att inte avslöja motpartens affärshemligheter eller annat som rör verksamheten eller uppdragen, vare sig under tiden som avtalsförhållandet gäller eller därefter, såvida det inte gäller uppgifter som part är skyldig att lämna enligt lag, förordning eller annan myndighetsföreskrift.

  Parterna förbinder sig att göra sina medarbetare uppmärksamma på dessa bestämmelser om sekretess.

 7. Tvist

  Tvist i anledning av avtalsförhållandet mellan TM och assistansresursen regleras av svensk lag och svensk domstol.